Edible Sites: click on the site locations on the map for more information

A) Walled Allotments / Rhandiroedd Muriog

B) Allotments / Rhandiroedd

C) Community Garden / Grade Gymunedol

D) Herb Pots / Poitou Perlysiau

E) Veg Box Pick Up / Man Casglu Blycyau Llysiau

1 Unusual Edibles / Pethau Bwytadwy Anarferol

1 Unusual Edibles

Find foods that you don’t usually see growing in UK, available for our commuters to sample on the way home.

1 Pethau Bwytadwy Anarferol

Darganfyddwch fwydydd sydd ddim I’w gweld yn tyfu yn y DU fel arfer – ar gael I’n cymudwyr I’w blasu ar y ffordd adre.

2) Crop Circles / Cylchoedd Cnydau

2 Crop Circles

Edibles have landed. A mixture of annual vegetable and perennial fruit in circular beds.

2 Cylchoedd Cnydau

Mae cnydau maethlon wedi glanio. Cymysgedd o lysiau unflwydd a ffrwythau parhaol mewn gwelyau crwn.

3) Edible Table / Bwrdd Bwytadwy

3 Edible Table

A living table good enough to eat. Come relax and taste the produce. Bring a picnic.

3 Bwrdd Bwytadwy

Bwrdd byw sy’n ddigon da i’w fwyta. Dewch i ymlacio a blasu’r cynnyrch. Dewch â phicnic. 

4) Tasty Tunnel / Twnnel Tastus

4 Tasty Tunnel

Venture into a hazel tunnel supporting corn, sunflowers, beans and lots of other treats

4 Twnnel Tastus

Mentrwch i dwnnel cyll sy’n cynnal india-corn, blodau haul, ffa a llawer o ddanteithion eraill.

5) Victorian Fruit Garden / Gardd Ffrwythau Fictoraidd

5 Victorian Fruit Garden

Fruit growing like the Victorians would have wanted it…well trained.

5 Gardd Ffrwythau Fictoraidd

Ffrwythau sy’n tyfu fel a ddymunai’r Fictoriaid … yn sownd yn y tresi!

6) Reading Corner / Cornel Ddarllen

6 Reading Corner

A corner of tranquillity for bookworms and botanists to enjoy the edible library garden.

6 Cornel Ddarllen

Cornel dawel i lyfrbryfed a botanegwyr gael mwynhau gardd faethlon y llyfrgell. 

7) Herb Planters / Cynhwysyddion Perlysiau

7 Herb Planters

Flagging both entrances to the Cooperative, lots of different herbs to smell and sample.

7 Cynhwysyddion Perlysiau

Yn addurno pob mynedfa i’r Co-operative, llawer o wahanol berlysiau i’w hogleuo a’u blasu.

8) Perennial Treats / Danteithion Lluosflwydd

8 Perennial Treats

Fruit bushes, apple trees and herbs. Designed for longevity.

8 Danteithion Lluosflwydd

Llwyni ffrwythau, coed afalau a pherlysiau. Wedi’i gynllunio i bara.

9) Fruit for All / Ffrwythau i Bawb

9 Fruit for All

An established public orchard on the edge of the Bryn y Gog Housing estate, come and taste the apples and rhubarb. Built by the Transition Network.

9 Ffrwythau i Bawb

Perllan gyhoeddus sefydledig ar gyrion stad dai Bryn-y-Gog – dewch i flasu’r afalau a rhiwbob. Wedi’i chreu gan y Rhwydwaith Trawsnewid.

10) The Playpod / Y Pod Chwarae

10 The Playpod

See and sample the handywork of some of the youngest gardeners in Machynlleth.

10 Y Pod Chwarae

Dewch i weld a blasu ffrwyth llafur rhai o’r garddwyr ifancaf ym Machynlleth.

11) Fire Station Food / Bwyd yr Orsaf Dân

11 Fire Station Food

Mach’s Fire service are showing off their green fingers with their new food garden. Planted by Mid Wales Housing Association and the residents of Criagfryn.

11 Bwyd yr Orsaf Dân

Mae gwasanaeth tân Mach yn dangos eu doniau tyfu gyda’u gardd fwyd newydd. Wedi’i phlannu gan Gymdeithas Dai Canolbarth Cymru a thrigolion Craigfryn.