Edible Sites: click on the site locations on the map for more information / Safleoedd Maethlon: cliciwch ar leoliadau’r safle ar y map i gael mwy o wybodaeth

9b) Unusual Edibles / Cynnyrch Bwytadwy Anarferol

Unusual Edibles

Machynlleth Train Station

Find foods that you don’t usually see growing in UK, available to sample on the way home.

Cynnyrch Bwytadwy Anarferol

Gorsaf Drenau Machynlleth

Darganfod bwydydd fyddwch chi ddim yn eu gweld fel arfer yn tyfu yn y DU, ar gael i’w blasu ar y ffordd adre.

1) Crop Circles / Cylchoedd Cnydau

Crop Circles

The Plas car park

Edibles have landed. A mixture of annual vegetable and perennial fruit in circular beds.

Cylchoedd Cnydau

Maes parcio'r Plas

Mae cynnyrch bwytadwy wedi glanio. Cymysgedd o lysiau unflwydd a ffrwythau parhaol mewn gwelyau crynion.

2) Outdoors Edible Table / Bwrdd Maethlon Awyr Agored

Outdoors Edible Table

The Plas

A living table good enough to eat. Come relax and taste the produce. Bring a picnic.

Bwrdd Maethlon Awyr Agored

Y Plas

Bwrdd byw sy’n ddigon da i’w fwyta. Dewch i ymlacio a blasu’r cynnyrch. Dewch â phicnic. 

4) Tasty Tunnel / Twnnel Tastus

Tasty Tunnel

Behind the Playground, The Plas

Venture into a hazel tunnel supporting corn, sunflowers, beans and lots of other treats

Twnnel Tastus

Y Tu Ôl i’r Lle Chwarae, Y Plas

Mentrwch i dwnnel coed cyll sy’n cynnal india-corn, blodau haul, ffa a llawer o ddanteithion eraill.

5) Victorian Fruit Garden / Gardd Ffrwythau Fictoraidd

Victorian Fruit Garden

Path behind the Leisure Centre

Fruit growing like the Victorians would have wanted it…well trained!

Gardd Ffrwythau Fictoraidd

Y llwybr y tu ôl i’r Ganolfan Hamdden

Ffrwythau’n tyfu fel a ddymunai’r Fictoriaid … wedi’u hyfforddi’n dda!

9) Reading Corner / Cornel Ddarllen

Reading Corner

Machynlleth Library

A corner of tranquillity for bookworms and botanists to enjoy the edible library garden.

Cornel Ddarllen

Llyfrgell Machynlleth

Cornel dawel braf i bryfed llyfrau a botanegwyr fwynhau gardd faethlon y llyfrgell.

6) Herb Planters / Blychau Perlysiau

Herb Planters

Co-op, front and back entrances

A selection of herbs and leaves to supplement your shopping whichever way you leave the shop.

Blychau Perlysiau

Y Co-op, y mynedfeydd o flaen a’r tu ôl i’r siop

Detholiad o berlysiau a dail i ychwanegu at eich neges pa ffordd bynnag rydych chi’n gadael y siop.

7) Perennial Treats / Danteithion Parhaol

Perennial Treats

Co-op car park

Machynlleth's only edible car park! Fruit bushes, apple trees and herbs. Designed for longevity.

Danteithion Parhaol

Maes parcio’r Co-op

Unig faes parcio maethlon Machynlleth! Llwyni ffrwythau, coed afalau a pherlysiau. Wedi’i gynllunio gyda golwg ar hirhoedledd.

6b) Fruit for All / Ffrwythau i Bawb

Fruit for All

Newtown Road, Bryn-y-Gog

An established public orchard on the edge of the Bryn y Gog Housing estate, come and taste the apples and rhubarb. Built by the Transition Network.

Ffrwythau i Bawb

Ffordd y Drenewydd, Bryn-y-Gog

Perllan gyhoeddus sefydledig ar gyrion stad dai Bryn-y-Gog, dewch i flasu’r afalau a riwbob. Wedi’i chreu gan y Rhwydwaith Trawsnewid.

6a) The Playpod / Y Pod Chwarae

The Playpod

Bryn-y-Gog Estate 

See and sample the handiwork of some of the youngest gardeners in Machynlleth.

Y Pod Chwarae

Stad Bryn-y-Gog 

Dewch i weld a blasu ffrwyth gwaith rhai o arddwyr ifancaf tref Machynlleth.

6c) Fire Station Food / Bwyd yr Orsaf Dân

Fire Station Food

Machynlleth Fire Station

Mach’s Fire service are showing off their green fingers!  Planted by Mid Wales Housing Association and the residents of Craigfryn.

Bwyd yr Orsaf Dân

Gorsaf Dân Machynlleth

Mae Gwasanaeth Tân Mach yn dangos eu bysedd gwyrdd! Wedi’i blannu gan Gymdeithas Dai Canolbarth Cymru a phreswylwyr Craig-fryn.

8) Glyndŵr's Garden / Gardd Glyndŵr

Glyndŵr's Garden

Owain Glyndŵr's Parliament House

Discover some living edibles in the courtyard of the Owain Glyndŵr Centre before brushing up on your history of Wales' iconic leader.

Gardd Glyndŵr

Senedd-dy Owain Glyndŵr

Darganfod cynnyrch bwytadwy’n tyfu yng nghwrt Canolfan Owain Glyndŵr cyn gloywi’ch ymwybyddiaeth o hanes arweinydd eiconig Cymru.

9a) Law & Order / Cyfraith a Threfn

Law & Order

Machynlleth Police Station, Heol y Doll

It's not a crime to pick and eat the vegetables growing by the fence of the Police Station.

Cyfraith a Threfn

Gorsaf Heddlu Machynlleth, Heol y Doll

Dydy hi ddim yn drosedd i hel a bwyta’r llysiau sy’n tyfu ger ffens yr Orsaf Heddlu.

3. Show Allotment / Rhandir Arddangos

Show Allotment

By the Playground, The Plas 

The centrepiece of the Edible Mach trail. A working example of an allotment to browse and spark ideas. Annuals, perennials, soft fruit and apple trees.

Rhandir Arddangos

Ger y Lle Chwarae, Y Plas 

Canolbwynt llwybr Mach Maethlon. Cyfle i edrych ar enghraifft o randir gweithredol a chael syniadau. Planhigion unflwydd a pharhaol, ffrwythau meddal a choed afalau.