Amdanon ni

Sefydliad cymunedol yn Nyffryn Dyfi yw Mach Maethlon sy’n rhoi mynediad i’r gymuned i dir ar gyfer tyfu, yn creu gofodau cyhoeddus maethlon gyda gwirfoddolwyr ac yn darparu cynllun bagiau llysiau tymhorol.

Tri phrosiect: un nod.

Mae Mach Maethlon yn creu gerddi maethlon o gwmpas tre Machynlleth gyda chefnogaeth gwirfoddolwyr lleol. Mae ein cnydau am ddim i unrhyw un i’w hel – os wyt ti’n bwyta, rwyt ti efo ni!

Mae Rhannu Tir Dyfi yn cysylltu tirfeddianwyr â thyfwyr gan hwyluso cael mynediad i dir ar gyfer cynhyrchu bwyd. Rydyn ni’n cynnig cymorth wrth baru pobl a thir ac yn rheoli cytundebau tir.

Menter gydweithredol i dyfwyr yn Nyffryn Dyfi yw Tyfwyr Ynys-las. Mae gynnon ni sawl safle tyfu gan gynhyrchu bwyd cynaliadwy heb gemegau. Rydyn ni’n cynnig bagiau llysiau lleol ac iach yn wythnosol i drigolion y fro rhwng mis Mehefin a Rhagfyr.EIN CENHADAETH

Mynediad
Rydyn ni’n credu bod gan bawb yr hawl i gynhyrchu a bwyta bwyd iach. Dyma pam rydyn ni’n cynnal cynllun rhannu tir, yn creu gofodau cyhoeddus maethlon ac yn darparu bagiau llysiau lleol fforddiadwy.

Rhannu Gwybodaeth
Nid jest rhannu bwyd y mae Mach Maethlon, rydyn ni eisiau i bawb wybod sut i wneud hynny drostyn nhw eu hunain. Rydyn ni’n cynnal gweithdai addysgol mewn garddio, cynaeafu a sgiliau coginio i wirfoddolwyr, grwpiau cymunedol a phlant ysgol. Credwn ym mhwysigrwydd darparu addysg a datblygu sgiliau i bawb.

Y Gymuned Gydnerth

Mae bwyd a thyfu’n wastatawyr tan gamp, ac rydyn ni’n eu defnyddio i gysylltu cynifer o bobl â’i gilydd ag sy’n bosibl yn Nyffryn Dyfi. Rydyn ni’n cefnogi rhwydwaith o arddwyr marchnad cynaliadwy drwy ein cynllun blychau llysiau ac yn cefnogi aelodau o’r gymuned i rannu eu hadnoddau’n fwy cyfartal drwy ofodau bwyd cyhoeddus a chytundebau rhannu tir. Ein nod yw dod â’r gymuned ynghyd drwy ddatblygu cysylltiadau cryf â rhwydweithiau a sefydliadau yn yr ardal.

Dulliau Cynaliadwy
Mae ein tyfwyr yn hybu ac yn galluogi mwy o fioamrywiaeth drwy ddulliau cynhyrchu sy’n ystyriol o fywyd gwyllt, sydd ddim yn defnyddio cemegau ac sy’n isel o ran eu defnydd o danwydd ffosil. Rydyn ni’n defnyddio addysg a chyfranogiad ymarferol i drosglwyddo’r negeseuon hyn i bobl eraill yn ein cymuned drwy rannu sgiliau ac ymgysylltu â chwsmeriaid y bagiau llysiau.

Cyfleoedd
Rydyn ni am roi’r cyfle i gynifer o bobl â phosib i brofi cyfranogiad, cydweithrediad ac ymdeimlad â hunan-barch. Anelwn at gefnogi datblygu sgiliau i helpu pobl yn ôl i’r gwaith, rhoi cyfle i blant i gael eu profiad cyntaf o arddio ac i’r henoed i rannu o’u profiad hwythau.

Hunaniaeth Gydweithredol
Cydweithfa gofrestredig ydyn ni a chredwn fod gwerthoedd ac egwyddorion cydweithredol yn hwyluso cynhwysiant a democratiaeth mewn materion cymunedol allweddol.

 

View Website Sitemap