Ffrwythau a llysiau Iach, Lleol, Tymhorol a Ffres gan dyfwyr yn Nyffryn Dyfi

Dim ond £12 am aelodaeth wythnosol o fis Mehefin i Dachwedd

I GOFRESTRU i dderbyn blwch, cysylltwch â Sabrina vegbags@machmaethlon.org neu 01654 700115
Neu gallwch gofrestru’n syth gan ddefnyddio ein ffurflen gofrestru – dylech naill ai ei hargraffu a’i dychwelyd i’r cyfeiriad a nodir neu gysylltu â ni am ffeil y gellir ei golygu.

Partneriaeth yw Bag Llysiau Tyfwyr Ynys-las rhyngddoch chi a’ch tyfwyr o Ddyffryn Dyfi. Drwy ymrwymo i brynu llysiau lleol ffres ac iach yn eu tymor, byddwch yn cynorthwyo sawl tyfwr lleol i ddal ati i gynhyrchu bwyd iach i bobl leol a gwarchod y dirwedd leol drwy ddefnyddio arferion tyfu ecolegol heb gemegau.

Gyda’r cynllun hwn, gallwch fwynhau’r canlynol:

  • Bwyta Ffrwythau a Llysiau Lleol Iach a Ffres o ansawdd da bob wythnos.
  • Gwybod o le mae’ch bwyd yn dod – ac ysgwyd llaw â’ch tyfwyr
  • Teithiau i safleoedd tyfwyr drwy gydol y tymor
  • Cyfle arbennig i gael cyflenwad o laeth gafr a buwch lleol heb ei basteureiddio
  • Lleihau’ch ôl troed carbon
  • Gwella bioamrywiaeth ranbarthol ar safleoedd tyfu ecolegol
  • Cefnogi’ch economi leol i ffynnu mewn ffordd gadarnhaol

Am £12, byddwch yn derbyn blwch bob wythnos gyda thua 8 dogn o wahanol lysiau (ac weithiau ffrwyth tymhorol). Bydd y blwch yma’n bwydo 1-3 o bobl gan ddibynnu ar faint o stwff ffres rydych chi’n ei fwyta.

Bydd y blychau’n cael eu gadael mewn mannau casglu ym Machynlleth, Taliesin, Llanbrynmair a Chorris ar brynhawn Mercher.

Mae ein llysiau’n ffres ac o’r radd flaenaf.

Gallwch ddisgwyl pethau fel salad, microsalad, tomatos, ffa, sbigoglys, puprynnau, pys melys, betys, nionod, garlleg, cennin, sgwoshis a chiwcymbrau.

Fyddwch chi ddim yn derbyn dognau wythnosol o gnydau swmp rhad megis tatws, nionod a moron. Bydd y cnydau hyn yn ymddangos yn y bagiau pan fyddan nhw yn eu tymor ac yn lleol ond nid fel cyflenwad wythnosol.

Oherwydd amrywiadau tymhorol, mae’n bosib y bydd swmp y llysiau’n mynd i fyny ac i lawr o bryd i’w gilydd, ond dros yr wythnosau byddwch yn cael eich cyflenwad cyflawn.

Mae’r tyfwyr wedi ymrwymo i dyfu digon o lysiau am 6 mis: Mehefin – Tachwedd, a’n dymuniad yw y bydd ein cwsmeriaid yn ymrwymo i aros gyda’r cynllun am yr un cyfnod. Mae hyn yn ein helpu i gynllunio beth fyddwn ni i gyd yn ei dyfu.

Gofynnwn i chi beidio â chymryd hoe o’r cynllun oherwydd gwyliau, gan fod hyn yn ein gadael gyda chnydau’n barod i’w cynaeafu a neb i’w bwyta. Mae rhai pobl yn rhannu eu blychaid â ffrindiau tra byddan nhw i ffwrdd; mae eraill yn ei roi i gymydog. Gallwn drefnu toriad yn y cynllun os ydych yn mynd i ffwrdd am dros fis, felly cysylltwch â ni os mai dyna yw’ch dymuniad.

Unrhyw Gwestiynau – vegbags@machmaethlon.org 01654 700115